Børnesyn

Vi tror på at

Børn er ligeværdige mennesker med ulige forudsætninger.

  • Vi tror på, at børn og voksne skal mødes ligeværdigt i samskabelsen med lige deltagelses- og initiativret (forvaltet i en fleksibel, respektfuld og etisk forsvarlig rollefordeling).
  • Vi anerkender en ulighed mellem børn og voksne, der fordrer særlige rettigheder og etiske forpligtelser.

 Børn er eksperter i egne liv.

  • Vi anerkender børn som eksperter i egne liv, og går derfor ydmygt til samskabelsen.
  • Vi opfatter børnenes perspektiver som legitim viden, der er lige gyldig, lige værdig og nødvendig.

 Børn rummer ressourcer til at handle og er med til at skabe deres eget liv og samfundet, de lever i.

  • Vi opfatter børn som medskabere af egen udvikling med mulighed for at påvirke egne livsvilkår og af de kontekster, de befinder sig.
  • Vi støtter og opfordrer børnene i deres muligheder for at handle aktivt i deres eget liv.

 Børn udvikler sig og lærer gennem sociale relationer.

  • Vi tror, at børn har sociale og kommunikative kompetencer og danner sig i relation med andre.
  • Vi støtter alle børn i at deltage aktivt i forpligtende fællesskaber med andre børn såvel som voksne på tværs af sociale, kulturelle og fysiske forudsætninger. 

 Børn er afhængige af voksne, og voksne er afhængige af børn.

  • Vi anerkender asymmetrien i ligestilletheden mellem børn og voksne – særligt når det gælder børnenes merviden om børneperspektiver.
  • Vi mener, at det er de voksnes særlige etiske ansvar, at børn trives og at rammerne er sat, så børn udfolder deres samskaberpotentialer.

 

Kontakt os